3.1 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน    
  HYDROLOGY IRRIGATION CENTER FOR SOUTHERN REGION - RID    
รายงานสภาพน้ำฝน  
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 - 21 มิถุนายน 2561
ข้อมูล 7 วันที่ผ่านมา
ลำดับ สถานี  แม่น้ำ - คลอง ที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด สถิติฝน ปริมาณฝน - มม. (วันที่) เฉลี่ย อยู่ในเกณท์ แนวโน้ม
สูงสุด 1 วัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี
  15 16 17 18 19 20 21
    ลุ่มน้ำ 21 : ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนบน                          
1 100190 คลองท่าตะเภา x.64   บ้านท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 279.0 44.0 29.0 44.0         39.0    
2 100301 คลองชุมพร x.201 บ้านท่าไม้ลาย เมือง ชุมพร 240.3 56.2 62.6 60.0         59.6    
3 100311 คลองท่าตะเภา x.158 บ้านวังครก ท่าแซะ ชุมพร 206.5 29.3 22.1 46.5         32.6    
    ลุ่มน้ำ 21 : ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนกลาง                          
4 270401 คลองกลาย X.149 บ้านหัวนา นบพิตำ นครศรีธรรมราช 411.7 0.0 16.0 3.6         6.5      
5 270481 คลองท่าดี อนามัยคีรีวงศ์ ลานสกา นครศรีธรรมราช 355.7 1.2 10.8 5.5         5.8    
    ลุ่มน้ำ 23 : ทะเลสาบสงขลา                          
6 350061 คลองนาท่อม ศูนย์อุทกวิทยา เมือง พัทลุง 367.0 0.0 5.6 8.2         4.6    
7 580221 คลองอู่ตะเภา X.113 บ้านทุ่งปราบ สะเดา สงขลา 192.5 0.0 44.4 44.0         29.5    
8 580421 คลองอู่ตะเภา X.90 บ้านบางศาลา คลองหอยโข่ง สงขลา 307.1 0.0 16.5 21.5         12.7    
    ลุ่มน้ำ 25 : ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตอนบน                            
9 340231 คลองตะกั่วป่า X.187 บ้านหินดาน ตะกั่วป่า พังงา 301.6 0.0 164.0 65.0         76.3    
    ลุ่มน้ำ 25 : ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตอนล่าง                          
10 550181 คลองละงู X.150 บ้านวังป่าเคียน ละงู สตูล 200.2 0.1 20.0 50.8         23.6    
11 650141 คลองปะเหลียน X.139 บ้านลำแคลง ปะเหลียน ตรัง 252.5 0.0 88.2 22.2         36.8    
                                 
หมายเหตุ   * ไม่ได้รับรายงาน
ปริมาณฝน ตั้งแต่  0.0 - 35.0  มม.  =  สีน้ำเงิน  , 35.1 ขึ้นไป มม.= สีแดง