ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน

SOUTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

 

 

กราฟรายชั่วโมง

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองบางใหญ่ สถานี X.190A - X.191 (วันที่ 6 - 12 ธันวาคม 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองหลังสวน สถานี X.213 - X.212 (วันที่ 4 - 10 ธันวาคม 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองชุมพร สถานี X.201A - X.53A (วันที่ 4 - 12 ธันวาคม 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงแม่น้ำตาปี สถานี X.37A - X.217 (วันที่ 29 พฤศจิกายน - 24 ธันวาคม 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงแม่น้ำตาปี สถานี X.195 (วันที่ 28 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองละงู สถานี X.150 - X.231 (วันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองปะเหลียน สถานี X.139A-X.236 (วันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองน้อยหน้าเมือง (วันที่ 29 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองท่าดี สถานี X.200-X.203 (วันที่ 28 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงแม่น้ำตรัง สถานี X.56-X.234-X.47 (วันที่ 27 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงลุ่มน้ำอู่ตะเภา สถานี X.173A-X.90-X.44 (วันที่ 27 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงแม่น้ำปัตตานี สถานี X.40B-X.10A (วันที่ 26 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงลุ่มน้ำนาท่อม สถานี X.170-X.68-X.265 (วันที่ 25 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงแม่น้ำโก-ลก สถานี X.274-X.119A (วันที่ 24 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงลุ่มน้ำคลองหวะ สถานี X.174 (วันที่ 24 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองท่าแนะ บ.พิกุลทอง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง สถานี X.277 (วันที่ 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองดุสน สถานี X.281(ฝายดุสน) X.279 และ X.239 (วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงลุ่มน้ำนาท่อม สถานี X.170-X.68-X.265 (วันที่ 22 - 28 พฤศจิกายน 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองท่าดี สถานี X.200-X.203 (วันที่ 22 - 28 พฤศจิกายน 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงลุ่มน้ำอู่ตะเภา สถานี X.173A-X.90-X.44 (วันที่ 14 - 20 พฤศจิกายน 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงลุ่มน้ำคลองหวะ สถานี X.174 (วันที่ 12 - 20 พฤศจิกายน 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงแม่น้ำโก-ลก สถานี X.274-X.119A (วันที่ 4 - 18 พฤศจิกายน 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงลุ่มน้ำนาท่อม สถานี X.170-X.68-X.265 (วันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองท่าดี สถานี X.200-X.203 (วันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองประเหลียน สถานี X.139A - X.236 (วันที่ 28 กันยายน - 6 ตุลาคม 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองละงู สถานี X.150 - X.231 (วันที่ 28 กันยายน - 6 ตุลาคม 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองดุสน สถานี X.281(ฝายดุสน) X.279 และ X.239 (วันที่ 28 กันยายน - 6 ตุลาคม 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงแม่น้ำโก-ลก สถานี X.274-X.119A (วันที่ 25 กันยายน - 9 ตุลาคม 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองอู่ตะเภา สถานี X.173A-X.90-X.44 (วันที่ 27 กันยายน - 3 ตุลาคม 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองอู่ตะเภา สถานี X.173A-X.90-X.44 (วันที่ 21 - 27 กันยายน 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองปะเหลียน สถานี X.139A - X.236 (วันที่ 19 - 27 กันยายน 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองดุสน สถานี X.281(ฝ่ายดุสน) X.279 และ X.239 (วันที่ 19 - 27 กันยายน 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองละงู สถานี X.150 - X.231A (วันที่ 19 - 27 กันยายน 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองดุสน สถานี X.281(ฝายดุสน) X.279 และ X.239 (วันที่ 13 - 21 กันยายน 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองละงู สถานี X.150 - X.231A (วันที่ 13 - 21 กันยายน 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองบางใหญ่ สถานี X.190A - X.191 (วันที่ 13 - 21 กันยายน 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองตะกั่วป่า สถานี X.188A - X.186 (วันที่ 13 - 21 กันยายน 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองละงู สถานี X.150 - X.231A (วันที่ 13 - 21 สิงหาคม 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองปะเหลียน สถานี X.139A - X.236 (วันที่ 13 - 21 สิงหาคม 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองดุสน สถานี X.281(ฝายดุสน) X.279 และ X.239 (วันที่ 11 - 19 สิงหาคม 2560)