4-21

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน

SOUTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

 

  

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอนเฉลี่ยรายปีกับพื้นที่รับน้ำ

1. ลุ่มน้ำ 19 : ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนบน

2. ลุ่มน้ำ 19 : ตาปี

3. ลุ่มน้ำ 20 : ทะเลสาบสงขลา

4. ลุ่มน้ำ 20 : ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนกลาง

5. ลุ่มน้ำ 22 : ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตอนบน

6. ลุ่มน้ำ 22 : ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตอนล่าง