แผนผังลุ่มน้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้

ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก
(ตอนบน)
ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก
(ตอนกลาง)
ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก
(ตอนล่าง)
ลุ่มน้ำตาปี

ลุ่มน้ำปัตตานี ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก

 

 

HOME