4
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน
SOUTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

ข้อมูลระดับน้ำ-ปริมาณน้ำ

image

รายชั่วโมง

  ข้อมลูระดับน้ำรายชั่วโมง

(อท.1-01)

image

รายวัน

ข้อมูลระดับน้ำ - ปริมาณน้ำ

เฉลี่ยรายวัน

image

รายเดือน-รายปี

ตารางข้อมูล

ปริมาณน้ำท่ารายเดือน-ปี

image

ระดับน้ำ 06.00 น.

ตารางข้อมูลระดับน้ำรายวัน

เวลา 06.00 น.

วิเคราะห์ข้อมูลระดับน้ำ-ปริมาณน้ำ

image

กราฟระดับน้ำสูงสุดรายปี

 

image

กราฟปริมาณน้ำไหลสูงสุดรายปี

 

image

กราฟปริมาณน้ำท่ารายเดือน

 

image

กราฟปริมาณน้ำท่ารายปี

 

image

แนวโน้มปริมาณน้ำท่ารายปี

 

image

Return Period

ระดับน้ำสูงสุดรายปี

image

Return Period

ปริมาณน้ำสูงสุดรายปี

image

Flood Hydrograph

ไฮโดรกราฟน้ำท่วม

image

Rating Curve

 

image

Rating Table

 

image

Area and Velocity Curve

 

image

Area and Velocity Table


image

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำ

สูงสุดรายวัน

image

ผังสถานการณน้ำรายวัน

เวลา 06.00 น.

image

ความสัมพันธ์ระดับน้ำ

เพื่อการเตือนภัย

image
แผนที่แสดงที่ตั้งสถานี

สำรวจระดับน้ำ-ปริมาณน้ำ

image

รูปตัดขวางลำน้ำ

(Cross Section)

image

โค้งแสดงสภาพการไหลของน้ำ
(Flow Duration Curves)

 

 

ข้อมูลตะกอนแขวนลอยในลำน้ำ

image

ข้อมูลปริมาณตะกอน

เฉลี่ยรายวัน

image

ข้อมูลปริมาณตะกอน

รายเดือน

image

ปริมาณตะกอนรายปีเฉลี่ยต่อ

พื้นที่รับน้ำ

image

แผนที่สถานีสำรวจตะกอน

แขวนลอยในลำน้ำ